Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
NL
FRYSK
.ENGLISH

omslachierappelseigenscan_edited.jpg 

A tribute to the potato, in Frisian, Bildts and Dutch. With a lot of pictures.

Beste aardappelen/Bêste ierappels/Beste eerpels 

Friese Pers Boekerij, 2008 

 

In cooperation with Jantsje Post en Anko de Jong