Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
NL
FRYSK
.ENGLISH

                     Goeie.jpg                          

 poetry (in Frisian)

 Goeie is it wachtwurd

 Utjouwerij Frysk en Frij, 2004

 

 

 

 

 

 

One of the poems translated in English:

Dam