Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
NL
.FRYSK
ENGLISH

Boeken fan Janneke Spoelstra:                             Foarlêzerij

De-Parallaks-399x600.jpg

Wij-yn-e-draaimûne-1-414x600.jpg

In Jikse-libben.jpg

    

Goeie.jpg
De parallaks
Wij yn 'e draaimûne Langst fan 'e dagen In Jikse-libben Goeie is it wachtwurd

roman 2019

dichtbondel 2019

dichtbondel, 2011

ferhalebondel, 2008

dichtbondel, 2004

 Boeken mei oaren:          

omslach ierappels.jpg

Prisma Fries 2016 resizeImage.php.jpg 

Literatuerrûte Ljouwerteradiel.jpg

 

 

 

 

Jubileumboek MNenW.jpg

 

Bêste ierappels

Prisma woordenboek Fries Literatuerrûte Ljouwerteradiel

MNenW, wat betsjut dat...

 

2008

 2007 (5e pr 2016) 2000

jubileumboek, 1998

 

Ferskaat:

       

3e druk De-kleine-Fries-dummies-422x600.jpg

 Feest Mune.jpg

Pan.jpg

DE LAATSTE MAANDEN VAN DE ZESDE KLAS.jpg  


 

De kleine Fries voor Dummies Feest op 'e Mûne  Pan De laatste maanden van de zesde klas  
 2013 (3e pr. 2019)
revu, 2010 
 
oersetting Pan, fan Knut Hamsun, 2000
1974