Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
NL
FRYSK
.ENGLISH

Books by Janneke Spoelstra:

 wat_ze_dan_dacht_v_lr.jpg

FPB-LANGST-DAGEN-WEB.jpg

In Jikse-libben.jpg

Goeie.jpg

  

Wat ze dan dacht Langst fan 'e dagen In Jikse-libben Goeie is it wachtwurd

translation 2013

poetry, 2011

short stories, 2008

poetry, 2004

 

Books in cooperation with others:          

omslach ierappels.jpg

 

Prisma Fries 2016 resizeImage.php.jpg

 

 Literatuerrûte Ljouwerteradiel.jpg

Jubileumboek MNenW.jpg
Beste aardappelen Prisma woordenboek Fries Literary route Leeuwarderadeel MNenW, wat betsjut dat

2008

2007 (5e ed. 2016)
2000

jubilee book, 1998

 Other:

     
De kleine Fries voor dummies Feest Mune.jpg Pan.jpg

DE LAATSTE MAANDEN VAN DE ZESDE KLAS.jpg

 

 

 

 

De kleine Fries voor Dummies Feest op 'e Mûne Pan De laatste maanden van de zesde klas
Frisian for Dummies, 2013 musical, 2010
translation, Knut Hamsun, 2000 
 
1974