Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
NL
FRYSK
.ENGLISH

FPB-LANGST-DAGEN-WEB.jpg

 

Poetry (in Frisian)

Langst fan 'e dagen

 

Friese Pers Boekerij, 2011

 

Reading one of the poems:  Dânse op 'e dyk